เงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานของ บมจ. นวกิจประกันภัย ในการจองรถเช่า และใช้สทธิกับ Drive Car Rental
www.drivecarrental.com / Call center โทร. 02-821-5992 ระหว่างวันที่10 มกราคม 2565 –30 มิถุนายน 2565
2. มีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
3. กรุณาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถและช าระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า
4. ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล, ประกันภัยรถยนต์และภาษี (Full Protection )
5. คุณสมบัติของผู้เช่า : ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีจึงจะเช่ารถได้ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่
หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจ าตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุ
อย่างน้อย 1 ปีและใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ
6. ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นภาษาไทย
7. ผู้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต ่า 10,000 บาทขึ้นไป
8. การมัดจ าวงเงิน : เงินมัดจ าจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์1.2-1.6ซีซี
วงเงินมัดจ า 10,000 บาทและรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์2.0ซีซีขึ้นไป วงเงินมัดจ า 20,000 บาท วงเงินมัดจ านี้จะคืนเข้า
บัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
9. กรณีต้องการให้ทางบริษัท รับ-ส่งรถ นอกสถานที่ ติดต่อ Call Center 02-821-5992(ทุกวันเวลา 8:00– 17:30 น.)
ทางบริษัทมีการบริการรับ-ส่ง (เฉพาะภายในกรุงเทพ)ดังนี้:
- บริการรับ – ส่งรถฟรีส าหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน (ฟรี 20 กิโลเมตร)
- สำหรับระยะทาง21 –30 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ321 บาท/เที่ยว
- สำหรับระยะทาง31 –50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ535 บาท/เที่ยว
- สำหรับระยะทาง51–70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ749 บาท/เที่ยว
- สำหรับบริการรับ – ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตรขึ้นไป (ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
- สำหรับระยะเวลาเช่าที่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้บริการที่สาขาต่างจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ าย Reservation
10. สามารถคืนรถช้าได้ 1ชั่วโมง
11. สำรองรถล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง www.drivecarrental.com/special-promotions
12. ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถจองและใช้สิทธิได้(Blackout Period) ในช่วง 31 ม.ค.- 6 ก.พ. 2565 , 6-17เม.ย. 2565
13. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรบัจองหากไมม่ ีรถวา่ งในช่วงวนัหยดุ ยาวและเทศกาล